بیمه های اتومبیل :

استفاده گسترده از اتومبيل در جابجايي هاي درون و برون شهري، عدم برخورداري خيابان ها و جاده ها از استاندارد هاي مطلوب و نقاط ضعف حـاكم بر قوانين رانندگي مشكلات فراواني را بر جـامعه تحميل نموده است كه از آن جمله مي توان به زيـان هاي نـاشي از حوادث رانندگي اشاره نمود .

شركت بيمه كوثر به منظور جبران زيان هاي مالي و جاني ناشي از حوادث اتومبيل اقدام به ارائه پوشش هاي بيمه اي ذيل نموده است

 

بيمه نامه شخص ثالث :

در اين بيمـه نامه كليه دارندگان وسـايل نقليه موتـوري زميني اعم از اشخـاص حقيقـي«دارندگان اتومبيل هاي شخصی» يا حقـوقي « اتومبيل هاي متعلق به شركت ها ، ادارات دولتي و ...» مسئول جبران خسـارات جانی و مالي هستند كه بر اثر حـوادث وسيله نقليه يا محمولات آنهـا به اشخاص ثالث وارد مي گردد، اين بيمه نامه جنبه اجباري دارد و دارنده وسيله نقليه بايد مسئوليت خود را  نزد يكي از شركت هاي بيمه واجد شرايط،  بيمه نمايد .

 

بيمه بدنه اتومبيل :

در بيمه نامه بدنه، وسايل نقليه بيمه شده در مقابل خطرات اصلي حادثه،  سرقت  آتش سوزي، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار مي گيرد. خسارت هاي جزئي و كلي وارد شده به وسيله نقليه بيمه شده اعم  از دستمزد تعمیرکار، تعميرات و ارزش قطعات تعويضي به قيمت روز حادثه پرداخت مي گردد. علاوه بر موارد فوق، بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه اضافي و مطابق با شرايط و مقررات مندرج در بيمه نامه، اتومبيل را در مقابل خطرات ذيل بيمه نمايد :

  • خطر سرقت در جاي قطعات اصلي و اضافي
  • خطرات ناشي از بلاياي طبيعي
  • خسارت ناشي از شكست شيشه به تنهايي
  • خسارت ناشي از مواد اسيدي و شيميايي
  • غرامت عدم استفاده از وسيله نقليه در طول مدت تعميرات

 

بيمه نامه حوادث (راننده مقصر حادثه) :

  در اين بيمه نامه، بيمه گر غرامت( فوت، نقص عضو) مربوط به راننده مقصر حادثه اتومبيل بيمه شده ( واژگوني ، تصادفات و ...) را که از محل بيمه نامه شخص ثالث قابل جبران نمي باشد را حداكثر به میزان مبلغ مندرج در بيمه نامه، تحت پوشش قرار مي دهد .