به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات بیمه ای اتکاگران امیر با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جاری کلیه بیمه گذاران محترمی که در سال 1392 از طریق واحدهای صدور مستقر در فروشگاه های اتکا اقدام به دریافت بیمه  نامه شخص ثالث از بیمه کوثر  نموده اند، جهت دریافت الحاقیه افزایش دیه می توانند به واحدهای صدور مستقر در کلیه فروشگاه های اتکا در سراسر کشور مراحعه فرمایند .