به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات بیمه ای اتکا گران امیر ، صدور بیمه نامه شخص ثالث ( به صورت نقدی)  از طریق حکمت کارت و اتکا کارت ویژه سهامداران بیمه کوثر و با ارائه اصل برگه سهام در فروشگاه های اتکا آغاز گردید .