بیمه های اموال

ايجاد بیمه‌های اموال نتیجه طبیعی و منطقی نیاز انسان‌ها به حصول اطمینان و آرامش فکری در مقابل انواع خطراتی است که اموال آن‌ها را در زندگی تهدید می‌كند. بر این اساس وظیفه شرکت‌های بیمه جبران خسارت‌هاي وارده به بیمه‌گذاران است.

همراه با تحولات سریع صنعتی و بازرگانی در جهان، بیمه‌های اموال نیز از لحاظ کمی و کیفی رشد قابل توجهی یافته‌اند. به گونه‌اي که در دنیای پیشرفته، بیمه اموال یکی از نخستين ابزارها برای آغاز هر نوع حرکت اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود.

از مهمترین شاخه های بیمه های اموال می توان به این موارد اشاره کرد:

براي آشنايي با انواع خدمات بيمه هاي آتش سوزي شركت بيمه كوثر ضمن بيان خطرهاي تحت پوشش اين بيمه نامه، انواع آن نیز معرفي مي گردد.با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه، خطرات و خسارات در هريك از سطوح ذيل تحت پوشش قرار مي گيرد .

خطرات اصلي :

            # خسارات ناشي از آتش سوزي ، صاعقه و انفجار

            # خسارات و هزينه هاي ناشي از اقدامات لازم جهت جلوگيري از توسعه خسارت

            # هزينه هاي ناشي از انتقال مورد بيمه به منظور نجات از خطر

خطرات اضافي( طبیعي ) :

            * زلزله                                                                    * سيل ، طغيان آب درياها و رودخانه ها

            * آتشفشان ، طوفان ، گرد و باد و تند باد                       * ريزش و رانش زمين و سقوط بهمن

            * سقوط هواپيما ، چرخ بال و متعلقات آن                      * برخ

ورد جسم خارجي به ساختمان

            * تركيدگي لوله آب و فاضلاب                                       * سرقت

            * شكست شيشه به هر علت                                    * خطر نشت گاز در سرد خانه

            * فروكش چاه                                                           * ظروف تحت فشار

            * خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشار(درصورت عدم انفجار)       * هزينه پاكسازي و نظافت

            * ضايعات ناشي از برف و باران و  نیز خطر سنگيني برف (ارائه اين كلوز منوط به انتخاب پوشش تبعي ضايعات ناشي از برف و باران مي باشد.)