بر اساس قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي در مقابل زيان ها و خسارات وارده به ديگر افراد جامعه مسئول مي باشند. بنابراين هر شخص مي تواند متناسب با حرفه و شغل مسئوليت خود را نزد شركت هاي بيمه، تحت پوشش قرار دهد.

انواع پوشش هاي اين بيمه نامه به قرار ذيل مي باشد :

مسئولیت عمومی
مسئولیت قراردادی
مسئولیت حرفه ای
مسئوليت توليد کنندگان کالا
مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

بیمه مسئولیت عمومی:

عبارت است از مسئوليت هر شخص حقيقي يا حقوقي نسبت به اشخاص ثالث كه غيرمرتبط با فعاليت بيمه شده مي باشد تحت پوشش قرار مي گيرد. نظیر:

       - مسئوليت شهرداري ها

       - مسئوليت آتش سوزي

       - مسئوليت نگهبانان مسلح بانک ها

       - مسئوليت مدني پيمانکاران و...

بیمه مسئولیت قراردادی:

مسئوليت قـراردادي  عبـارت از آن است كه يك طرف قرارداد به علت تخلف از شرايط مندرج در قرارداد يعني عدم انجام تعهدات و يا نقصان در انجام آن موجب زيان طرف دوم گردد، نظیر:

       - مسئوليت مدني مستأجر در مقابل مؤجر و بالعكس

       - متصديان حمل ونقل داخلي

       -  مسئوليت مدني شرکت هاي حمل و نقل بين الملي کالا از طريق   

           جاده اي سي. ام.آر و...

بیمه مسئولیت حرفه ای:

عبارت است از مسئوليتي كه به موجب قانون براي صاحبان مشاغل در مقابل افرادي كه در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت بدني و مالي مي گردند، وجود دارد; نظير :

- مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيرا پزشکان

- مسئوليت مديران فني بيمارستان‌ها در قبال بیماران، عیادت‌کنندگان و اشخاص ثالث

- مديران مراکز آموزشي، مديران اردوهاي دانش آموزشي و دانشجويي

- مسئوليت مدیران هتل‌ها و اماکن تفریحی و اقامتی در قبال میهمانان و . . .

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان :

در اين بيمه نامه مسئوليت قانوني کارفرما در مقابل کارکنان، در جريان کار و هنگام  بروز حوادث کارگاهي تحت پوشش قرار مي گيرد و خسارت جاني حاصله جبران مي گردد.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی :

در این بیمه نامه جبران غرامات جانی ناشی از صدمات جسمانی وارد به کارکنان ساختمانی در حین اجراي عملیات ساختمانی در محل مندرج در بیمه نامه که به دلیل وقوع یک حادثه مشخصی واقع گردیده باشد، تحت پوشش قرار می گیرد.

تعهد بیمه گر مشروط به احراز مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان و شامل پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی و پرداخت هزینه هاي پزشکی ناشی از حوادث تا مبالغ مندرج در بیمه نامه می باشد، پرداخت حق بیمه می تواند بصورت قسطی و با توافق بیمه گر و بیمه گذار باشد.

مبلغ حق بیمه با توجه به متراژ کل زیربنا، تعداد بلوك و میزان غرامت تعیین شده از طرف بیمه گذار، محاسبه می گردد.

جهت احداث پروژه هاي عمرانی نظیر سدسازي، راهسازي، ساخت تونل و غیره، نیز بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان صادر می شود و نرخ هاي حق بیمه با توجه به موضوع کار، مبلغ، مدت پروژه و شرایط درخواستی متفاوت می باشد.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهاي صنعتی، تولیدي و خدماتی در مقابل کارکنان:

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما براي جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث کار که به کارکنان در حین انجام وظیفه و در محل کار وارد می شود  تحت پوشش قرار می گیرد.  تعهد بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار شامل پرداخت غرامت فوت و نقص عضو اعم از کلی و جزئی و پرداخت هزینه هاي پزشکی ناشی از کار تا مبالغ تعیین شده در بیمه نامه می باشد. مبلغ حق بیمه با توجه به تعداد کارکنان، با ارائه نام یا بدون نام، موضوع کار و میزان غرامت تعیین شده از طرف بیمه گذار و مدت بیمه محاسبه می گردد و پرداخت حق بیمه می تواند به صورت قسطی و با توافق بیمه گر و بیمه گذار باشد.

کارکنان می توانند بصورت با نام و بی نام بیمه شوند و حق بیمه کارکنان بصورت با نام حدود 30 درصد ارزانتر از کارکنان بصورت بی نام می باشد. در صورتی که کارفرما در طول مدت بیمه (یکسال) موجب بروز خسارتی نگردد، در زمان تمدید بیمه نامه، بیمه گذار از تخفیف عدم خسارت حداقل به میزان 10 درصد برخوردار خواهد گردید.

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا :

در اين بيمه نامه جبران خسارات جاني و مالي وارده به مصرف كنندگان كالا و اشخاص ثالث که بر اثر خطرات ناشي از استفاده كالا مي باشد، تحت پوشش قرار می گیرد. كه در نتيجه عدم ايمني و عيوب كالاي توليدی و عرضه شده به وقوع پيوسته باشد.

از جمله بيمه نامه هاي صادره در اين زمينه عبارتند از :

      - بيمه مسئوليت توليد كنندگان قطعات خودرو مانند سيلندر، صفحه كلاچ و ...

      - بيمه مسئوليت توليد كنندگان دستگاه هاي فيزيوتراپي

      - بيمه مسئوليت توليد كنندگان و نصب كنندگان سيستم هاي گاز سوز خودروها

      - بيمه مسئوليت توليد كنندگان لوازم خانگي در قبال استفاده كنندگان

از ديگر زير مجموعه هاي بيمه هاي خاص مي توان به بيمه هاي وكلاي دعاوي كشاورزي، اسب، دام هاي صنعت، پرورش آبزيان دارندگان سلاح شكاري و... اشاره نمود.